Dobropis

Dobropis
V kategorii Fakturace
Sdílejte na Facebooku Sdílejte na Twitteru Sdílejte na Linkedin

Registrace online účtu zdarma, fakturujte ještě dnes

Opravný daňový doklad nahradil dříve používané termíny vrubopis a dobropis.

Kdy vystavit opravný daňový doklad (dobropis)?

Opravný daňový doklad vystavuje plátce DPH, je-li třeba opravit základ daně a výši daně, což nastane obvykle při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, při snížení či zvýšení základu daně (dodatečné slevy a doúčtování ceny, skonta, bonusy, příp. malusy) a dále pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti pro porušení povinnosti odkupu po ukončení nájmu. Dalším důvodem pro opravu základu daně a výše daně je vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, pokud se zdanitelné plnění neuskuteční.

Opravný daňový doklad (dobropis) se podle § 42 odst. 1 ZDPH vystavuje v těchto případech:

  • při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
  • při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně podle § 36 a § 36a ZDPH, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění,
  • při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2 ZDPH,
  • pokud nedojde k dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH,
  • při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo
  • pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění.

Podle zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.

§ 45 Opravný daňový doklad (dobropis)

(1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně v jiných případech obsahuje

a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,

b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,

c) označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,

d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

e) evidenční číslo původního daňového dokladu,

f) evidenční číslo opravného daňového dokladu,

g) důvod opravy,

h) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,

i) rozdíl mezi opravenou a původní daní,

j) rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.

(2) Pokud byl původní daňový doklad vystaven jako zjednodušený daňový doklad, nemusí opravný daňový doklad obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. c), d), h) a i).

(3) Při opravě základu daně podle § 42 odst. 7 nemusí opravný daňový doklad obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. i) a j).

(4) Pokud se oprava základu daně a oprava výše daně nebo oprava výše daně v jiných případech týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy, uvedeny na opravném daňovém dokladu pouze jednou. V případě, že na opravném daňovém dokladu nejsou uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, musí být na opravném daňovém dokladu ve vazbě na původní uskutečněná zdanitelná plnění uvedeno takové vymezení těchto plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. Dále plátce na opravném daňovém dokladu uvede souhrnně rozdíly mezi opravenými a původními základy daně a tomu odpovídající částky daně za veškerá opravovaná zdanitelná plnění.

(5) Opravný daňový doklad ( dobropis ) v případě opravy základu daně a výše daně u předplacených telekomunikačních služeb, pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění, obsahuje

a) označení plátce, který uskutečňuje plnění,

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,

c) evidenční číslo opravného daňového dokladu,

d) důvod opravy,

e) předmět plnění, na které byla úplata původně přijata,

f) celkovou výši úplat použitých na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně, a tomu odpovídající výši daně.

(6) Údaje opravného daňového dokladu podle odstavce 5 se uvádějí za všechny opravy v průběhu zdaňovacího období jednou částkou. Plátce je povinen evidovat soupisy takto vystavených dokladů a tyto neodesílá.

 Online fakturace, kompletní fakturační online systém, Dobropis, eet, eet evidence, faktura, zálohová faktura, proforma faktura, dobropis, nespolehlivý plátce dph, opravný daňový doklad a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. FAKTURACE ONLINE, Dobropis, vrubopis, opravný daňový doklad.

Chci zasílat email novinky