BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Kdy a proč se stát plátcem DPH? blog, článek

Kdy a proč se stát plátcem DPH?
Sdílejte na Facebooku

DPH - Daň z přidané hodnoty je stanovena zákonem č. 235/2004 Sb.
Vztahuje se na dodání zboží, převod nemovitosti, poskytnutí služby za úplatu a pořízení zboží z EU nebo dovoz zboží do ČR.
Znamená, že ke jmenovaným položkám je připočteno určité procento, které zvýší jejich cenu. Uvedené procento je příjmem státu. Protože daň obsaženou ve zboží běžný občan prostě zaplatí, musí ten, kdo prodal nebo poskytl službu, nějakým způsobem daň odvést státu. Zaúčtuje tedy daň, kterou obdržel od konečného spotřebitele (zákazníka) a poukáže státu nebo naopak požádá stát o proplacení přebytku v případě, že sám zaplatil víc daně, než obdržel. Pokud je plátcem DPH. Pokud není plátcem DPH, daň neodvádí ani nedostává zpět.

Každý, kdo vyvíjí ekonomickou činnost (nikoliv občan jako fyzická osoba) a tedy podniká a vede účetnictví či účetní evidenci, může být plátcem dobrovolně.

Podmínky pro povinné přihlášení k DPH jsou:

1. Dosažení obratu více než 1.000.000 Kč za posledních 12 kalendářních měsíců.
2.Členství ve sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH, nebo sdružení dosáhlo povinnosti být plátcem DPH.
3.Nabytí majetku privatizací nebo prodejem podniku.
4.Pokračování v podnikání po zemřelém, který byl plátcem DPH.
5.Poskytnutí služby plátci DPH z jiného státu EU.
6.Nákup zboží u dodavatele z jiného státu EU a dosažení hodnoty takto pořízeného zboží v běžném kalendářním roce částky vyšší než 326.000 Kč.
7.Příjem služeb od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, nebo od zahraniční osoby povinné k dani.

Každý, kdo  překročí limit 1.000.000 Kč , je povinen podat přihlášku k registraci daně a to do 15 dní po skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení limitů.
Plátcem daně se stane po uplynutí 2 měsíců od měsíce, ve kterém překročil limity.
U služeb do zahraničí a ze zahraničí pak je třeba podat přihlášku do 15 dní ode dne poskytnutí služby.

Obratem je podle daňové evidence součet příjmů za uskutečněná zdanitelná plnění, tedy prodeje zboží, poskytování služeb, pronájmy, finanční příjmy atd. Do obratu se nezapočítává pouze prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (nemovitosti, patenty a jiné).

Obratem je i nákup zboží od dodavatele z EU, když dosáhne 326.000 Kč, přibližně 13.000 €. U služeb do a ze zahraničí pak na obratu nezáleží a počítá se pouze uskutečněná služba, což se týká např. AdWords, AdSense, stahování z internetu, přeprava a doprava zboží, právní služby atd.

Zdaňovacím obdobím je buď měsíc nebo čtvrtletí.
Při obratu do 2.000.000 Kč automaticky podáváte přiznání za čtvrtletí.
Pokud je obrat vyšší než 10.000.000Kč, pak je povinné měsíční přiznání.
S obratem mezi 2.000.000 Kč a 10.000.000 Kč si můžete vybrat, zda chcete podávat čtvrtletní nebo měsíční daňové přiznání.
Obrat se počítá za kalendářní rok.

Je třeba věnovat pozornost tomu, zda jsme se stali plátci DPH a plnit svoje daňové povinnosti, a to nejen výpočtem a odvedením daně, ale i oznámením o takové transakci. DPH si stát pečlivě hlídá a kontroluje.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky