BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Kontrolní hlášení k DPH blog, článek

Kontrolní hlášení k DPH
Sdílejte na Facebooku

Kontrolní hlášení k DPH.

Od roku 2016 musí plátci DPH podávat kontrolní hlášení.
Zatímco právnické osoby ho podávají každý měsíc, čtvrtletní plátci – fyzické osoby mohou hlášení podávat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy jednou za tři měsíce.
Hlášení se vždy podává do 25. dne dalšího měsíce po skončení zdaňovacího období.

Kontrolní hlášení podává každý plátce DPH, pokud:

- uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu          
   přede dnem uskutečnění tohoto plnění
- přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu
   přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
- ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u
   které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního
   zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle
   § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil
   na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Kontrolní hlášení se musí podat elektronicky, a to buď přes Daňový portál nebo skrze datovou schránku.

Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Čtvrtletní plátci – fyzické osoby tedy jednou za tři měsíce, a to 25 dnů od skončení čtvrtletí.
Pokud 25. den v měsíci připadá na víkend nebo svátek, posouvá se lhůta na nejbližší pracovní den.

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

- 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
- 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem
                       daně vyzván,
- 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či
                       potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení,
- 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Finanční úřad může navíc těm podnikatelům, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní, udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Na výzvu správce daně musí poplatník zareagovat do 5 pracovních dní.

V zákoně je od konce července 2016 rovněž institut prominutí pokuty, který se týká pokut v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč, a institut vyloučení vzniku pokuty, který týká pokuty v pevné výši 1000 Kč.
V případě pokuty ve výši 1000 Kč je tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok.
Správce daně toto zohledňuje automaticky bez nutnosti podávat žádost.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky