Účetní výkazy

Účetní výkazy
V kategorii Účetnictví
Sdílejte na Facebooku Sdílejte na Twitteru Sdílejte na Linkedin

Registrace online účtu zdarma, fakturujte ještě dnes

Účetní výkazy, v ČR označované jako účetní závěrka, jsou dokumenty zobrazující finanční situaci účetní jednotky.

Podle mezinárodních standardů rozlišujeme následující účetní výkazy:
1. Rozvaha (Statement of financial position) - podává přehled o finanční situaci účetní jednotky k určitému datu, tj. o struktuře a druzích majetku (aktiva) a zdrojích jeho krytí (pasiva, tj. vlastní a cizí kapitál).
2. Výkaz zisku a ztráty a ostatní části výsledku (Statement of profit or loss and other comprehensive income) - první část výkazu podává přehled o finanční výkonnosti podniku za dané období, tj. o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření účetní jednotky, druhá část o operacích povahy nákladů a výnosů, které ovlivnily během období vlastní kapitál přímo, aniž prošly výkazem zisku a ztráty. První a druhou část výkazu lze prezentovat samostatně, ve dvou výkazech.
3. Přehled o změnách vlastního kapitálu (Statement of changes in equity) - podává přehled o změnách ve vlastním kapitálu podniku (tj. o změnách v jeho položkách a o příčinách těchto změn).
4. Přehled o peněžních tocích (Statement of cash flow) - podává přehled o tocích (změnách) peněžních prostředků z provozní, investiční a finanční činnosti podniku.
5. Komentář (poznámky, příloha) ke každému z výše uvedených výkazů, který obsahuje doplňující informace k výše zmíněným výkazům, včetně popisu účetních metod použitých při jejich sestavování.

Účetní jednotky jsou povinny každoročně, na konci svého účetního období, zveřejnit soubor těchto finančních výkazů.
Některé účetní jednotky (např. ty, jejichž cenné papíry jsou kótované na burze) mají povinnost předkládat výkazy v kratších časových intervalech.Online fakturace, kompletní fakturační online systém, Účetní výkazy, eet, eet evidence, faktura, zálohová faktura, proforma faktura, dobropis, nespolehlivý plátce dph, opravný daňový doklad a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. FAKTURACE ONLINE, .

Chci zasílat email novinky