BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Vstupní lékařská prohlídka blog, článek

Vstupní lékařská prohlídka
Sdílejte na Facebooku

Vstupní lékařská prohlídka
 
Od 1. listopadu 2017 vchází v platnost novelizovaný zákon o specifických zdravotních službách v oblasti pracovnělékařské péče. 

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídky popisuje ustanovení § 59 zákona o specifických zdravotních službách.
Vstupní prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb na základě písemné smlouvy se zaměstnavatelem nebo u praktického lékaře uchazeče (platí pro zaměstnavatele, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce v kategorii první).
Zaměstnavatel zajistí vstupní prohlídku vždy před vznikem pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jestliže má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy.
Zaměstnavatel může vstupní prohlídku vyžadovat též, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo vztahu obdobnéhovztahu pracovně právnímu (platí např. pro služební poměry, soudce, úředníky atd.)

Dosud se vstupní prohlídky vyžadovaly před uzavřením pracovněprávního vztahu.
Nová právní úprava vyžaduje,aby zaměstnavatel zajistil provedení vstupní lékařské prohlídky až před vznikem pracovněprávního vztahu (nástupem do práce).

V případě, že vstupní prohlídka není v souladu s ustanovením § 59 zákona o specifických zdravotních službách zajištěna, považuje se osoba ucházející se o zaměstnání za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena.
Takové osobě nesmí být práce vůbec přidělena.
Podle § 103 odst. 1 písm. a zákoníku práce nesmí zaměstnavatel připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Vstupní prohlídka a její úhrada

Vstupní prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání.
Pokud zaměstnavatel s osobou ucházející se o zaměstnání uzavře pracovněprávní vztah, uhradí této osobě, tedy již zaměstnanci, náklady spojené se vstupní prohlídkou.
Nově se zdůrazňuje i možnost zaměstnavatele uhradit vstupní prohlídku v případě, kdy k uzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu nedojde.

Ovšem vstupní prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci hradí zaměstnavatel vždy.
V té souvislosti došlo i k úpravě zákoníku práce.
Pracovnělékařské prohlídky související s noční prací budou nově upraveny v příloze k vyhlášce k pracovnělékařským službám.
Jejich periodicita je stanovena na 2 roky (dosud jednou za rok).

V souladu s nově upravenou vyhláškou se vstupní prohlídka provádí také před změnou druhu práce nebo před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.
Odlišnými podmínkami se přitom rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden.
A to bez ohledu na to, zda změna takových podmínek vede ke změně výsledné kategorie práce.

Prohlídka v nákladech zaměstnavatele

Náklady spojené se vstupní prohlídkou jsou podle § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů vždy daňově uznatelné (pokladní doklad může být i na jméno zaměstnance).
Mezi náklady spojené s prohlídkou patří i platba za výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnance vydaný na jeho žádost registrujícím lékařem a případné další speciální vyšetření vyžadované jako součást vstupní prohlídky smluvním lékařem.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky