BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Zákonné případy, kdy nelze vrátit zakoupené zboží blog, článek

Zákonné případy, kdy nelze vrátit zakoupené zboží
Sdílejte na Facebooku

Při nákupu v internetovém obchodě lze odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Jenže i v tomto případě existuje řada výjimek.

Podívejme se na zákonné případy, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

Podle zákona o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Podle zákona o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Podle zákona o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele.

Podle zákona o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.( na míru)

Podle zákona o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Podle zákona o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

Podle zákona o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Podle zákona o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Podle zákona o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

Podle zákona o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,.

Podle zákona o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Od smlouvy nelze odstoupit v případě, že se jedná o zboží upravené na míru, nebo pokud se jedná o hygienické potřeby prodávané v zataveném obalu, který byl rozbalen.
Stejné pravidlo se vztahuje i na potraviny nebo řezané květiny, tedy zboží, které podléhá rychlé zkáze.
Zákon tak brání podnikatele před zákazníky, kteří si z e-shopu dělají půjčovnu.
Vrátit není možné ani CD a DVD s hudbou, filmy nebo počítačovým softwarem, je-li porušen jejich původní obal.
Důvodem tentokrát není neprodejnost, ale ochrana autorských práv.

Jakmile spotřebitel odstoupí od smlouvy, musí do 14 dnů e-shopu zaslat nebo předat zakoupené zboží.
Stejnou lhůtu mají i e-shopy na vrácení peněz.
Přestože má spotřebitel i podnikatel totožnou lhůtu 14 dnů na vrácení zboží a peněz, nemusí e-shopy peníze vrátit dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Spotřebitel navíc odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky