BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Bezpečnostní schránky v bankách blog, článek

Bezpečnostní schránky v bankách
Sdílejte na Facebooku

Bezpečnostní schránky jsou malé trezory, které si klienti pronajímají a mohou do nich ukládat cenné předměty, jež se z nejrůznějších důvodů obávají mít uloženy u sebe doma nebo v sídle svojí společnosti.

Tato služba není  nabízena všemi obchodními bankami. Bezpečnostní schránky pronajímá například Komerční banka, Česká spořitelna nebo ČSOB.
Avšak ani ty banky, které bezpečnostní schránky pronajímají, je nenabízejí na každém ze svých obchodních míst.
Vyžadují  totiž speciální zabezpečené prostory.


Bezpečnostní schránky jsou pronajímány výhradně na základě písemné smlouvy. Obsahem „smlouvy o pronájmu bezpečnostní schránky“ jsou:
-identifikace obou smluvních stran
-identifikace pronajímané bezpečnostní schránky
-cena za pronájem bezpečnostní schránky, a to včetně případných smluvních pokut,
práva a povinnosti uživatele bezpečnostní schránky a příslušné obchodní banky a tzv. „společná ustanovení“, což bývají další pravidla pro využívání pronajaté bezpečnostní schránky.

Smlouvu o pronájmu bezpečnostní schránky je možné uzavřít jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou.

Veškeré informace o pronájmu bezpečnostní schránky podléhají bankovnímu tajemství.

Pronajatou bezpečnostní schránku můžete využít k uložení např. cenností nebo listin.
Obchodní banka si může stanovit limit pro cenu předmětů uložených v jedné bezpečnostní schránce (např. do deseti milionů korun).
Máte právo určit i další osoby, které budou mít k uschovaným předmětům přístup.

Bezpečnostní schránky bývají přístupné pouze v pracovní době příslušné pobočky banky.

Obchodní banky si ovšem obvykle nepřejí, aby byly v pronajatých bezpečnostních schránkách uloženy např. zbraně a střelivo nebo předměty snadno výbušné, zápalné, hořlavé nebo jinak nebezpečné.
Dále do skupiny nevhodných předmětů patří i ty podléhající zkáze (např. potraviny), předměty, jejichž úschova vyžaduje specifické klimatické podmínky, stálost magnetického pole, nebo předměty, jejichž úschova by byla v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo s obecným zájmem.

Za uschovaný majetek obchodní banka zodpovídá v plné míře v souladu s platnými právními předpisy a s uzavřenou smlouvou.
Banka se zavazuje poskytovat tuto službu tak, aby váš majetek uložený v uzamčené bezpečnostní schránce nebyl poškozen nebo dokonce zničen.

Předměty jsou pojištěné, uschovaný majetek obchodní banka obvykle pojišťuje proti jeho odcizení (v případě krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením), vandalismu (úmyslného poškození nebo zničení obsahu bezpečnostní schránky) nebo proti živelní pohromě (může se jednat např. o požár, výbuch, pád letadla, povodeň, sesuv půdy, vichřice, náraz vozidla nebo o tzv. vodovodní škody).

Poplatek za pronájem bezpečnostní schránky může záviset jak na její velikosti, tak rovněž na hodnotě v ní uschovaných předmětů. Banka rovněž může stanovit, že pokud současně využíváte jiné její produkty nebo služby, budete platit výhodnější sazby.

Bezpečnostní schránka je opatřena dvěma různými zámky, které je možné otevřít pouze za součinnosti klienta, který si schránku pronajal, a pověřeného zaměstnance banky.
Z tohoto pravidla ovšem v žádném případě nevyplývá, že jeden ze zámků bezpečnostní schránky nemůže být elektronický.

Ztratíte-li svůj klíč od pronajaté bezpečnostní schránky, okamžitě to musíte ohlásit pracovníkům příslušné bankovní pobočky.
Bankovní úředníci potom obstarají – samozřejmě na vaše náklady – odborné a násilné otevření pronajaté bezpečnostní schránky, výměnu jejího zámku a také zhotovení nového klíče.

Tomuto odbornému (násilnému) otevření pronajaté bezpečnostní schránky byste měli být přítomni.

V žádném případě nemáte právo si sami nechat zhotovit další klíče ke schránce, kterou jste si pronajali.

Ke dni ukončení pronájmu nebo v určité lhůtě po tomto dni (např. do patnácti kalendářních dnů) musíte pronajatou bezpečnostní schránku vyklidit.

Pokud tak neučiníte, je banka oprávněna schránku násilně otevřít, a to za přítomnosti např. dvou oprávněných bankovních úředníků a další nezúčastněné osoby (může se jednat např. o notáře, pracovníka krajského, resp. obecního úřadu nebo o pracovníka policie).
O vlastním aktu otevření této bezpečnostní schránky a rovněž o obsahu takto otevřené bezpečnostní schránky sepíší bankovní úředníci protokol a zajistí úschovu jejího obsahu.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky