Smluvní obchodní podmínky služby GALAXIMA FAKTURY


1. Smluvní strany

GALAXIMA s.r.o.
se sídlem Jasanová 1521/38, 370 08 České Budějovice, Česká Republika
IČ: 030 30 741, DIČ: CZ03030741
Bankovní spojení: 2400595997 / 2010, Fio banka a.s.
společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíle C, vložka 22738
(dále jen “Provozovatel”)

Zákazník
Zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý subjekt, který projeví vůli využívat služeb Provozovatele prostřednictvím internetové prezentace GXFAKTURY.CZ
(dále jen “Registrovaný uživatel”)

2. Předmět a vymezení základních pojmů
 1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a registrovaným uživatelem je uzavřen dle § 278 obchodního zákoníku okamžikem, kdy registrovaný uživatel potvrdí, tj. ověří svoji emailovou adresu. Toto ověření probíhá zasláním automatické emailové zprávy okamžitě po registraci uživatele na webové prezentaci gxfaktury.cz. Tímto je zajištěna svobodná vůle pro vznik právního vztahu.
 2. Při poskytování internetové služby provozovatel vytvoří registrovanému uživateli podmínky pro práci, zejména na možnost jednoduché, rychlé a bezpečné vytváření faktur, jejich tisku a elektronického odesílání - emailem, kompletního přehledu fakturace, evidence kontaktů, finančních nákladů, statistických a grafických informací hospodaření firmy a jiných možností podle aktuální nabídky provozovatele zpřístupněné veřejnosti prostřednictvím webových stránek gxfaktury.cz.
3. Práva duševního vlastnictví provozovatele a podmínky užití
 1. Práva duševního vlastnictví týkající se gxfaktury.cz zůstávají majetkem provozovatele. Registrovaný uživatel se zavazuje, že bude respektovat veškerá oznámení upozorňující jej na tato práva a veškeré právní předpisy týkající se těchto práv.
 2. Registrovaný uživatel musí vynaložit své maximální úsilí za účelem zajištění toho, aby služba gxfaktury.cz, jež je mu poskytnuta na základě těchto smluvních podmínek, nebyla předmětem žádné neoprávněné redistribuce, přístupu, uložení nebo změny provedených registrovaným uživatelem nebo třetí osobou, přičemž oznámí poskytovateli bez zbytečného odkladu takovouto neoprávněnou činnost, jakmile se o ní dozví.
 3. Registrovaný uživatel není oprávněn postupovat přístupy.
 4. Součástí provozovatelem poskytnuté služby GXFAKTURY.CZ není poskytnutí zdrojových kódů internetové aplikace provozovatelem registrovanému uživateli.
 5. Provozovatel je oprávněn jako autor internetové aplikace, tj. software uvést na viditelném místě informaci, že doklady byly vygenerovány, případně vytisknuty systémem GXFAKTURY.CZ, případně celým názvoslovím GALAXIMA FAKTURY, včetně odkazu na webové stránky provozovatele.
 6. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena provozovateli.
4. Práva a povinnosti provozovatele
 1. Internetová služba GXFAKTURY.CZ není koncipována jako služba, která podléhá zvláštním právním předpisům. Účelem této služby je především zjednodušit a zefektivnit byrokratickou stránku podnikání. Tedy zpřehlednit a zpřístupnit jednoduchou formou prostřednictvím internetu fakturaci, přehledy, statistiky a zároveň propojení této služby dále např. exporty dat do účetnictví, tiskové sestavy, elektronické zasílání dokladů, apod.
 2. Výlučnou odpovědnost vůči třetím osobám a orgánům státní moci nese registrovaný uživatel, tj. podnikající osoba na základě živnostenského listu nebo společnost na základě zápisu do obchodního rejstříku.
 3. Provozovatel je povinen zajistit dostupnost služby.
 4. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené zásahem vyšší moci, např. havárií, pohromou nebo cíleným a prokazatelným útokem na server společnosti.
 5. Provozovatel je oprávněn omezit či pozastavit provoz služby, k nimž se smluvně zavázala na dobu nezbytně nutnou k provedení software aktualizací nebo technických upgrade včetně nutných pravidelných zálohování dat. Provozovatel za této situace neodpovídá za škodu (včetně ušlého zisku) registrovaného uživatele vzniklou v souvislosti s prováděnými aktualizacemi, jak je uvedeno shora. O plánovaném odstavení služeb informuje provozovatel registrovaného uživatele na web prezentaci gxfaktury.cz v sekci Blog.
 6. Provozovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem třetí strany.
 7. Provozovatel je povinen upozornit registrovaného uživatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má registrovaný uživatel předplacenou službu GXFAKTURY.CZ.
 8. Provozovatel má právo blokaci služby registrovanému uživateli, který je v prodlení s platbou déle než 10 dní od splatnosti faktury. Toto právo se vztahuje i na nedoplatky po splatnosti delších 10 dnů u služeb, které byli registrovaným uživatelem zadány nad rámec cenového balíčku (předplatného), tj. grafika šablony faktur na zakázku, speciální úpravy API rozhraní, atd.. Provozovatel má právo registrovanému uživateli službu zcela ukončit v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 21 kalendářních dní od splatnosti faktury. Registrovanému uživateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O blokaci nebo ukončení služby bude registrovaný uživatel informován prostřednictvím email zprávy, případně i doporučeného dopisu.
 9. Provozovatel neodpovídá za obsah vytvořený registrovaným uživatelem a úplnost a pravdivost informací zveřejněných registrovaným uživatelem. Z tohoto důvodu není povinnen kontrolovat detaily pronajímané internetové služby, zároveň informace, videa a obrázky, které ve službě registrovaný uživatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po Provozovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za registrovaným uživatelem uváděných informací, grafických prvků, případně video záznamu.
 10. Provozovatel má právo jednostranně ukončit registrovanému uživateli provoz služby, pokud ze strany registrovaného uživatele dochází k poškození ostatních zákazníků nebo v případě porušení povinností uvedených v bodě 5. Práva a povinnosti registrovaného uživatele.
 11. Registrovaný uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se na provozovatele obrátí orgán veřejné moci v souvislosti s vedením konkrétního občanského, obchodního, správního (včetně daňového a registračního), trestního nebo jiného řízení, provozovatel je povinnen poskytnout tomuto orgánu všechny informace, které bude mít k dispozici a poskytnutí těchto informací se nepovažuje za porušení povinností provozovatele podle těchto Smluvních obchodních podmínek.
5. Práva a povinnosti registrovaného uživatele
 1. Registrovaný uživatel je povinen uvést pravdivé údaje při registraci a zároveň za tyto nese odpovědnost.
 2. Registrovaný uživatel se zavazuje poskytovanou službu užívat výhradně pro účely vedení účetnictví nebo jiné evidence ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Registrovaný uživatel tímto dává souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů, s užitím jeho emailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb Provozovatele.
 4. Každý z registrovaných uživatelů má právo registrovat se jen jednou a využívat službu prostřednictvím jediného uživatelského účtu; každý uživatelský účet je vázaný na jedno nebo více unikátních identifikačních čísel (IČ) přidělované Živnostenským úřadem nebo obchodním registrem.
 5. Registrovaný uživatel je povinen chránit přístupové údaje k poskytovaným službám a chránit je před zneužitím třetí stranou.
 6. Registrovaný uživatel má právo provést download konkrétního obsahu určeného provozovatelem a zároveň při využívání údajů nahrávat na úložiště dat webové prezentace gxfaktury.cz určené provozovatelem data spojené s podnikatelskou činností registrovaného uživatele jako obsah registrovaného uživatele.
 7. Registrovaný uživatel se tímto vzdává vůči provozovateli náhrady jakékoliv škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících ze smlouvy uzavřené za těchto smluvních obchodních podmínek, s výjimkou škody způsobené úmyslně.
6. Ochrana osobních údajů / GDPR
 1. Provozovatel tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které registrovaný uživatel poskytne provozovateli, tj. které provozovatel vyžaduje v rámci registrace na internetové prezentaci gxfaktury.cz, jsou vyžádány a budou zpracovány a použity pouze pro plnění účelu smluvního vztahu mezi provozovatelem a registrovaným uživatelem, a to v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů. Registrovaný uživatel registrací souhlasí s uložením svých osobních údajů pro uvedený účel a je oprávněn kdykoli si vyžádat od provozovatele jejich výpis. Provozovatel dodržuje bezpečnostní pravidla pro ochranu údajů týkající se osobních údajů uživatele a disponuje s nimi důvěrně.
 2. Kompletní informace o ochraně osobních údajů, které jsou nedílnou součástí obchodních podmínek jsou zde.
7. Ceny předmětu smlouvy a platební podmínky
 1. Ceny za předplatné Služby jsou uvedeny v platném ceníku Provozovatele.
 2. Aktuální ceník je přístupný na adrese https://www.gxfaktury.cz/cenik-variant-online-fakturace
 3. Platba je vždy uhrazena předem ve formě předplatného a je vratná do 14 dnů od přijetí platby bez udání důvodů.
 4. Provozovatel umožňuje využívat službu zdarma na prvních 7 kalendářních dní od registrace za účelem vyzkoušení služby. Vyzkoušením služby nevzniká registrovanému uživateli žádný závazek uhradit poplatky, pokud se službu rozhodne nevyužívat po uplynutí lhůty 7 kalendářních dnů.
 5. Registrovaný uživatel souhlasí na základě těchto obchodních podmínek, že daňový doklad - fakturu bude provozovatel zasílat elektronickou formou, na email, který registrovaný uživatel ověřil při registraci. Pokud by registrovaný uživatel vyžadoval daňový doklad v písemné podobě zaslaný Českou poštou, bude provozovatel požadovat náklady na odeslání ve výši 50 Kč (1x odeslání).
8. Závěrečná ustanovení
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Smluvních obchodních podmínek, přičemž je povinen o této skutečnosti informovat registrované uživatele emailovou zprávou a zároveň zveřejnit daný odstavec v blogu na web prezentaci gxfaktury.cz.
 2. Změněné Smluvní obchodní podmínky nabudou účinnosti a závaznosti pro obě strany smluvního vztahu od data uvedeného v takto změněných Smluvních obchodních podmínkách, nejdříve však od oznámení o jejich změně klientům v blogu web prezentace gxfaktury.cz.
 3. V případě, že registrovaný uživatel neukončí smluvní vztah ve smyslu odst. 8. 2. do 14dnů od jejich zveřejnění, platí, že změny Smluvních obchodních podmínek akceptuje.
 4. Rozhodným právem pro smlouvu vzniklou na základě těchto smluvních obchodních podmínek mezi Registrovaným uživatelem a Provozovatelem je právo české.
 5. Tyto smluvní obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 20. března 2018.Chci zasílat email novinky