BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Pracovnělékařské posudky 2018 blog, článek

Pracovnělékařské posudky 2018
Sdílejte na Facebooku

Povinnost pracovnělékařské prohlídky popisuje ustanovení § 59 zákona o specifických zdravotních službách.
Zaměstnanec musí prohlídku absolvovat vždy před vznikem pracovního poměru, poměru obdobnému pracovněprávnímu, v některých případech i před vznikem dohody konané mimo pracovní poměr.
Důležitý je pojem vznik pracovního poměru, dříve bylo nutné prohlídku absolvovat ne před vznikem pracovního poměru, ale před jeho uzavřením.

Pracovní poměr vzniká dnem sjednaným jako den nástupu do práce, a to i v případě, že zaměstnanec tento den do práce nenastoupí.
Prohlídku je tedy nutné provést přede dnem nástupu do zaměstnání.
Musí být ovšem právně účinná.
Nenabývá právní účinky dnem předání posudku, ale uplynutím lhůty pro podání návrhu na přezkoumání, která činí 10 pracovních dní.
 
Novela zákona o specifických zdravotních službách přinesla možnost se této lhůty vzdát.
Zaměstnanec i zaměstnavatel tak učiní písemným prohlášením, že se vzdávají práva na přezkoumání lékařského posudku (bude součástí zdravotnické dokumentace).
Posudek nabude účinnosti následující pracovní den.
Teprve tento den může zaměstnanec nastoupit do práce.

Do žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky je možné doplnit například větu: Vzdáváme se práva na přezkoumání lékařského posudku, bude-li jeho posudkový závěr znít, že posuzovaná osoba je způsobilá nebo způsobilá se stejnou podmínkou, kterou obsahoval již předchozí lékařský posudek.
Stejnou žádost je tak možné použít i pro periodické prohlídky, kde se zaměstnanec i zaměstnavatel vzdají práva na přezkoumání, pouze pokud nedošlo ke změně zdravotního stavu zaměstnance.
Bez vstupní prohlídky je zaměstnanec nezpůsobilý.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní prohlídce podle § 59 zákona o specifických zdravotních službách.
Takové osobě nesmí být práce v souladu se zákonem o specifických zdravotních službách vůbec přidělena.
Podle § 103 odst. 1 písm. a zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky