BLOG GALAXIMA FAKTURY

pravidelně vás informujeme o novinkách naší fakturace, změnách a dalších možnostech pro podnikatele


Změny v zaměstnávání v roce 2018 blog, článek

Změny v zaměstnávání v roce 2018
Sdílejte na Facebooku

Změny v zaměstnávání v roce 2018

Změny v zaměstnaneckých benefitech

Nejzásadnější změny do oblasti zaměstnávání přináší takzvaný daňový balíček.
Jde o novelu zákona o daních z příjmů vyhlášenou pod číslem 170/2017 Sb.
Je účinná od 1. července 2017, avšak nejvíce změn se použije až pro období roku 2018.

Dochází ke změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

V ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů se doplňuje, že na straně zaměstnance bude od daně z příjmů osvobozeno nepeněžní plnění ve formě:

 - pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení.

Nebude rozhodující, kde k pořízení zdravotnického prostředku došlo, zda ve zdravotnickém zařízení či nikoli.

Může se jednat i o prostředek pořízený na lékařský předpis mimo zdravotnická zařízení (dioptrické brýle, čočky, ortopedická obuv a další).


- příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

Doplňuje se možnost nepeněžního plnění zaměstnanci formou příspěvku, zpravidla nákup knih, poukázky atd.

Změny ve slevách na dani

Další úpravu zaznamenala oblast slev na dani.
Především možnost uplatnění slevy na invaliditu.
Nově se bude jednat o poplatníka, kterému je invalidní důchod přiznán (dosud, který je příjemcem invalidního důchodu).
Což bude pro zaměstnance výhodné zejména při zpětném přiznání invalidního důchodu.
Měsíční slevy uplatní v roce 2018 již od okamžiku přiznání důchodu, nikoli od jeho první výplaty.

Obdobně se mění i dosavadní sleva držitele průkazu ZTP/P.

Okamžik vydání průkazu se nemusí shodovat s rozhodnutím o přiznání statusu osoby ZTP/P.
Nárok bude možné doložit jak průkazem ZTP/P, tak rozhodnutím z úřadu práce.


V případě doložení obou dokladů se použije ten, který je pro poplatníka výhodnější.
Nejedná se o žádnou zásadní změnu.
Již od roku 2016 se na základě sdělení Generálního finančního ředitelství toleruje i předložení rozhodnutí od úřadu práce.
Také pro rok 2017 Generální finanční ředitelství sdělilo, že finanční správa bude pro účely záloh na daň a ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2017 pro účely slev na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a e) a daňového zvýhodnění podle § 35c a § 35d při prokázání nároku podle § 38l odst. 2 písm. a), písm. d) a odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů akceptovat kromě zákonem stanoveného průkazu „ZTP/P“ i rozhodnutí vydaná Úřadem práce České republiky o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem „ZTP/P“.

Upravuje se období uplatnění slevy za umístění dítěte.
Výše slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení podle § 35bb zákona o daních z příjmů bude odpovídat výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za dané zdaňovací období (dosud v daném zdaňovacím období).
Namísto dosavadní možnosti cashového či akruálního přístupu bude v roce 2018 možný pouze akruální (uplatní se v období, na které bylo placeno).
Vždy pouze za měsíce daného zdaňovacího období, bez ohledu na skutečnou platbu.
Rodiče budou muset být opatrní na přelomu roku 2017 a 2018 tak, aby platba nebyla uplatněna dvakrát, nebo naopak vůbec.

Doplňuje se i náležitost potvrzení pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte.
Předškolní zařízení bude muset v souladu s ustanovením § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů v potvrzení uvést:

    jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
    celkovou částku výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a
    datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

Nový limit pro srážkovou daň

Další důležitou novinkou je změna v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů.
Zde se píše, že příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení

    a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
    b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2500 Kč.

Zavádí se tak nový limit pro zdanění srážkovou daní, pokud zaměstnanec neučiní (nepodepíše) prohlášení k dani.

Limity pro srážkovou daň budou dva, pro dohody o provedení práce a pro ostatní příjmy ze závislé činnosti.
4. Učinění prohlášení k dani a nové tiskopisy

Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci činit (tzn. podepisovat) nadále v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě (prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu nebo interního informačního systému zaměstnavatele).


Od roku 2018 je zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu učinění prohlášení k dani zvolí, zda listinnou, či elektronickou, případně kombinaci obou.


K prohlášení k dani je vhodné stanovit např. vnitřním předpisem organizace podmínky, za kterých je možné elektronicky učinit prohlášení k dani.
Je zveřejněn nový vzor tiskopisu, resp. nový tiskopis, určený pro jedno zdaňovací období.

    
Minimální a zaručená mzda

K 1. lednu 2018 se mění nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (novela č. 286/2017 Sb.).

Hodinová minimální mzda se zvyšuje na 73,20 Kč, pokud je sjednána jako měsíční, jedná se o částku 12 200 Kč.

Změny v nemocenském pojištění

Oblast nemocenského pojištění je na legislativní změny poměrně bohatá.
Nastanou postupně v průběhu roku 2018.
K 1. lednu 2018 dochází ke zvýšení nemocenského u dlouhodobě nemocných zaměstnanců.

Ke stejnému datu se upravují redukční hranice pro nemocenské dávky a zvyšuje se náhrada mzdy.

Další legislativní změny přijdou s datem 1. února 2018.
Bude zavedena nová nemocenská dávka – otcovská poporodní péče.
Mohou ji čerpat zaměstnanci, jejichž dítě se narodí 21. prosince 2017 a později.

K 1. únoru 2018 bude novelizováno několik ustanovení zákona o nemocenském pojištění.
Upravují se například pravidla stanovení pravděpodobného výdělku pro účely vyměřovacího základu, poskytování nemocenských dávek ze zaměstnání malého rozsahu a dohody o provedení práce, poskytování nemocenských dávek v poloviční výši a další.

Poslední významná změna z oblasti nemocenského pojištění nastane k 1. červnu 2018.
K tomuto datu bude zavedena v pořadí šestá nemocenská dávka – dlouhodobá ošetřovatelská péče (dlouhodobé ošetřovné).

Změny ve zdravotním pojištění

S účinností od 1. ledna 2018 stanovilo nařízení vlády č. 140/2017 Sb., vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.
A to ve výši 7177 Kč na kalendářní měsíc.
Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 969 Kč měsíčně.

Současně se novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění rozšiřuje okruh státem podporovaných studentů o část vysokoškolských studentů starších 26 let.

Ochrana osobních údajů a GDPR
 
Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, neboli General Data Protection Regulation (GDPR), bylo přijato v dubnu 2016 po čtyřletém vyjednávání.
Je platné od 24. května 2016, ale účinné od 25. května 2018.
Od tohoto data se začne aplikovat na celém území Evropské unie. Nařízení platí pro 28 členských států EU + pro území EFTA (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).
V oblasti ochrany osobních údajů přináší mnoho změn a společnostem zpracovávajícím osobní údaje nemálo nových povinností.
Mezi takové subjekty patří bezesporu zaměstnavatelé.

Ochrana osobních údajů je ošetřena evropskou směrnicí a v návaznosti na ni naším zákonem o ochraně osobních údajů. 


Online fakturace, kompletní fakturační online systém, faktury, zálohové faktury, proforma faktury, dobropisy (opravné daňové doklady) a automatické kontroly včetně kontroly plátce DPH. GALAXIMA FAKTURY ONLINE, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...

Chci zasílat email novinky